De naweeën van de strijd tegen zwarte piet zijn nog voelbaar. Wilders is vorige week verhoord door de rijksrecherche. Racisme houdt de gemoederen bezig in Nederland. Om de verbondenheid tussen Wilders, het politieke establishment en zwarte piet beter te begrijpen, zet ik de “vier grootste mythes over de allochtoon” uiteen.

Als witte Nederland ben ik opgegroeid in een omgeving waarin niet altijd positief gesproken werd over mensen met kleur; wij noemden hen Marokkanen, Turken, Antillianen, moslims of buitenlanders om aan te geven dat zij eigenlijk niet bij ons horen maar te “gast” zijn in het vrije Nederland. Op zeer jonge leeftijd was ik fan van Pim Fortuyn en heb ik tot mijn negentiende geloofd in een aantal stereotiepe en bevooroordeelde opvattingen die mij bewust en onbewust door middel van nieuwsberichten, politici en schoolboeken is bijgebracht. Na mijn negentiende veranderde er wat. Ik wilde reizen, de wereld zien, alleen zijn en nadenken over mijn identiteit. Dromen is niets voor mij, dus besloot ik acht maanden op reis te gaan. Nu vier jaar later heb ik onder andere India, Tibet, China, Nepal, Iran, Palestina, Egypte en Marokko bereisd. Hierdoor heb ik mijn bekrompen blik op de wereld achter mij gelaten en mij volledig opengesteld voor de “ander”. Uit respect wil ik definitief afrekenen met de vier grootste bevooroordeelde opvattingen over allochtonen. Ik noem ze de “vier mythes over de allochtoon”.

Mythe 1: “ze pakken onze banen af”
In deze mythe richt ik mij specifiek op immigranten met kleur. Dat in de volksmond iemand met Marokkaans of Turks erfgoed nog steeds immigrant of buitenlander wordt genoemd, staat hier in principe buiten. De rest van het betoog neemt deze verhouding wel in beschouwing.

Ondanks dat het heel lastig is om Nederland te isoleren van internationale economische ontwikkelingen is een basis les economie voldoende om te begrijpen dat immigratie goed is voor Nederland. Denk maar na; door immigratie komen er meer mensen die consumeren. Consumptie is goed voor de economie, omdat meer goederen en diensten geproduceerd moeten worden om de toenemende vraag van aanbod te voorzien. Dit leidt tot een positieve opwaartse spiraal waarin, door de toenemende consumptie, weer nieuwe banen worden gecreëerd omdat men meerdere goederen en diensten moet produceren. Politici die deze mythe aanhangen, ik noem geen namen Wilders en Verhagen, moeten dus weer naar school. In 2003 werd namelijk al in een uitvoerige economische analyse van het CPB geconcludeerd dat door de komst van niet-westerse immigranten “het bruto binnenlands product zal toenemen, deze toename zal grotendeels toevallen aan de immigranten in de vorm van loon”.

In de politiek is er dus een dubbele moraal; de grenzen moeten dicht voor mensen, maar mogen wagenwijd open staan voor goedkope olie, bananen, kleding en iPhones. Maar zodra mensen van kleur omwille van economische redenen naar Nederland toekomen, dan worden “onze” banen afgepakt. Het is al helemaal idioot wanneer je bedenkt dat de meest vooraanstaande economen het bijna unaniem eens zijn met het idee dat door open grenzen voor migranten het wereldwijde BBP drastisch zal toenemen.

Mythe 2: “ze zijn oververtegenwoordigd in de uitkeringen”
Maar wacht even, “ze” zijn toch “oververtegenwoordigd in de uitkeringen” de economie groeit dus door het geld dat “ze” krijgen van de overheid, niet omdat “ze” werken? Nee. Uitkeringen bestaan uit een breed scala aan sociale voorzieningen (WW, AOW, bijstand). De fout die vaak gemaakt wordt is dat de AOW (Algemene Ouderdomswet) niet wordt meegenomen in de berekeningen.

Zonder AOW hebben 27% van de Nederlanders met kleur tussen 15 jaar en de AOW leeftijd een uitkering. De witte Nederlander daarentegen heeft slechts 14%. Zonder AOW heeft de gekleurde Nederlander dus 2 keer zo vaak een uitkering. Maar tellen we de AOW uitkering er bij op dan wordt het een heel ander verhaal. Het is dan 43% van de witte Nederlander tegenover 34% van de gekleurde Nederlander. De witte Nederlander is dus oververtegenwoordigd in de uitkeringen. Bovendien krijgen gekleurde Nederlanders die een kortere periode hebben gewerkt in verhouding tot een witte Nederland die zijn hele leven in Nederland heeft gewerkt, ook een kleiner AOW. Premieafdrachten zijn namelijk verbonden aan de AOW en beginnen als je 15 jaar bent. Wordt de brei aan CBS cijfers je te veel dan worden ze in deze figuur nog eens op een rijtje gezet.

Mythe 3: “ze komen veel meer voor in de criminaliteitscijfers”
Uitspraken van Halsema (“de problemen moeten worden benoemd en Geert moet worden nagegeven dat hij de problemen wel agendeert”), Samson (“Marokkanen hebben een etnisch monopolie op overlast”), Spekman (“Marokkanen die niet willen deugen, moet je vernederen voor hun eigen mensen”), Buma (“allochtone crimineel harder aanpakken”), passen in het rijtje van de welbekende uitspraak van Wilders (“minder, minder, minder”). Etniciteit wordt door deze (voormalig) politici gekoppeld aan criminaliteit. Waarom zou je het anders willen benoemen, ze vernederen, harder willen aanpakken en er minder van willen? De witte, beschaafdere, beter opgeleide, vrijwel niet tot last zijnde Nederlanders die zijn nu eenmaal minder crimineel. Ondanks dat het CBS Jaarrapport Integratie sociaaleconomische verschillen (inkomen, opleiding, werk) tussen gekleurde en witte Nederlanders in beschouwing neemt en laat blijken dat de “oververtegenwoordiging in criminaliteit bijna helemaal wegvalt,” dan nog krijgen we geen reactie. “Mensen, sorry het is niet etniciteit maar sociale klasse, ons excuus,” zou op zijn plaats zijn.

Oordoppen worden nog harder ingedrukt als verwezen wordt naar gedegen onderzoeken over raciale en etnische discriminatie op de arbeidsmarkt, in de rechtsspraak, de media en etnisch profileren door politieoptreden. Dat er naast bepaalde sociaaleconomische factoren hierdoor een extra maatschappelijke barrière wordt opgeworpen, lijkt volgens hen geen invloed te hebben op mensen van kleur. Laten we de zaken is omdraaien; hoe zou deze witte elite het ervaren als op de arbeidsmarkt, afhankelijk van welke sector, er 20% minder kans voor hen is op een baan ondanks dat ze over dezelfde capaciteiten beschikken als de gekleurde Nederlander. Er gemiddeld 53 dagen langer voor een vergelijkbaar strafbaar feit wordt veroordeeld puur vanwege het feit dat ze wit zijn. In de media 37 van de 47 nieuwsitems, stereotiepe en negatieve associaties[9] over criminaliteit, onveiligheid, christelijk extremisme van bijvoorbeeld LRA in Uganda i.p.v. moslim extremisme en achterstand over witte Nederlanders bevatten en bovenal 43% van de mensen met kleur het eens is met de uitspraak van Wilders van minder, minder, minder witte Nederlanders?

Mythe 4: “ze pakken de Nederlandse normen en waarden af”
Bij deze mythe komen de onderliggende beweegreden van de vorige mythes samen. De Nederlandse normen en waarden zijn voor zover ik weet het meest algemeen en het best vervat in het eerste grondwetsartikel. Vrijheid, gelijkheid en antiracisme zijn daarom begrippen die breeduit gedeeld worden onder zowel witte mensen als mensen van kleur.

Helaas sluit de praktijk hier niet op aan. Het is duidelijk geworden dat er sprake is van ongelijke
kansen voor mensen met kleur. Er is sprake van bewuste en onbewuste raciale en etnische discriminatie in organisaties, bedrijven en sociale instituties. Het gevolg is dat de vrijheden van mensen met kleur ondergeschikt zijn aan de vrijheden van de witte Nederlander.

Desondanks hebben we het al decennialang over de “buitenlander die moet integreren” en dat “Islam geen genade kent (…) en niets toevoegt aan Nederland” (Rutte), alsof mensen en moslims van kleur van de planeet Mars komen. Wat mij betreft draaien we het integratiedebat om. Met alle liefde en respect vraag ik dan ook aan die witte Nederlander die mensen van kleur buiten de samenleving plaatst om opnieuw te integreren in de Nederlandse normen en waarden van vrijheid, gelijkheid en antiracisme.

Moslims en mensen van kleur pakken de Nederlandse normen en waarden dus niet af, maar geven de Nederlandse normen en waarden terug aan de witte Nederlander.

Ook ik ben een witte Nederlander
Nee. Witte Nederlanders zijn geen racisten. Witte Nederlanders zijn net als ik een product van een maatschappij die racistische elementen bevat. Uiteraard moet de witte Nederlander wel bewust worden, dit doe je niet door je volledig vast te klampen aan je eigen gelijk en middels een fel en polariserend debat dat gelijk te halen. Nog erger is als je niks doet en jezelf isoleert en de maatschappij de rug toekeert.

Verlaag je niet tot het niveau Wilders, Samson, Rutte en Halsema door in plaats van moslims en mensen van kleur, de witte Nederlander te beschuldigen. Alleen een dialoog gebaseerd op liefde vormt de sleutel naar het winnen van de harten en zielen.

Gandhi zei ooit “haat de zonde, maar heb de zondaar lief”. Racisme is een zonde. Ik was een zondaar, fan van Fortuyn en zag tot voor kort de voorgaande mythes als waarheden. Ik ben gedurende mijn reizen door liefde, warmte en gastvrijheid met de islam in aanraking gekomen. In lijn met de wijsheid van Gandhi is het daarom verstandig een voorbeeld te nemen aan de normen en waarden van deze moslims in India, Iran, Palestina, Egypte, Marokko en China in de strijd tegen racisme.


Op de hoogte blijven van meer columns? Like ons dan op facebook en volg ons op twitter.Yellah, deel a mattie
Olaf Mesman
Geïnspireerd door reizen, cultuur en mensen. Geboren in Rotterdam maar woonachtig in Amsterdam. Student Politicologie en Economie omdat ik niet kan kiezen. Moslim omdat ik met spiritualiteit in aanraking ben gekomen tijdens mijn reizen. Journalist en gastspreker om maatschappelijk betrokken te blijven. Na mijn studie: heel lang op reis, de echte wereld zien en uiteindelijk emigreren naar India om daar een allochtoon te zijn omdat ik me al allochtoon voel. Mijn doel: niet rijk worden door geld maar rijk worden door mijn oneindige zoektocht naar identiteit.

8 REACTIES

 1. @Eenhoorn. Je hebt het over een fors verschil om dat vervolgens uit te drukken in procenten. Dit kan je natuurlijk doen maar in feite is het nietszeggend. Stel 98 %van de blanke Nederlanders is niet crimineel, en 96 % van de niet blanke Nederlanders is niet crimineel. Dan zijn dat uitstekende cijfers. Maar als je het brengt op jouw manier, een verschil tussen 2% en 4% is een verschil van 200%, dan klinkt dat een stuk anders. Dit zou je zeker niet verwachten van iemand die zich beroepshalve met deze problematiek bezig houdt. Uiteraard wel van populistische stromingen.

 2. De schrijver is duidelijk blind en ziet de problemen in deze wereld niet…… Zucht, ben niet links ben niet rechts ben een beetje van het midden…. Ik ben, hoop ik, een realist.

 3. Ik heb toch het idee dat dit artikel enigszins bevooroordeeld is. Ik houd mij beroepshalve bezig met deze problematiek. In dit artikel staat de conclusie “Mensen, sorry het is niet etniciteit maar sociale klasse, ons excuus,” zou op zijn plaats zijn. Het rapport stelt:
  “Na correctie voor verschillen in sociaaleconomische achtergrondkenmerken neemt de oververtegenwoordiging onder alle herkomstgroepen weliswaar af, maar verdwijnt niet helemaal. Zo worden Marokkanen en Antillianen ook na correctie nog steeds
  twee keer vaker verdacht van een misdrijf dan autochtonen. ”
  Dat is 100% vs 200%, een fors verschil.

  Ook de referentie aan art. 1 GW is ietwat ongenuanceerd. Zou je deze tekst moeten geloven, dan zou heel Nederland eigenlijk alleen maar drijven op dit artikel. Vervolgens wordt er een absoluut verbod gepostuleerd uit dit artikel, terwijl dezelfde Grondwet en de lagere wetten allerlei nuances aanbrengt in het non-discriminatiebeginsel. Geloofsovertuiging en de bijkomende uitoefening daarvan kan alleen al vanuit de wet een belemmering opleveren voor het openstellen van een publiek ambt. Denk maar aan vrijheid van godsdienst, die in sommige gevallen situaties oplevert die tegenover artikel 1 staan. Denk ook aan de ambtenarenwet.

  Daarmee kom ik op het nogal willekeurig hanteren van de termen racisme en discriminatie. Het vaststellen van verschillen op basis van etniciteit is niet wederrechtelijk. Het in gelijke gevallen verschillend handelen jegens iemand op grond van etniciteit is daarentegen wel wederrechtelijk (en zo zou positieve discriminatie ook moeten worden veroordeeld).
  De auteur lijkt erg te doen aan ‘cherry picking’.

 4. @vitor, daar heb je gelijk in. je kan ouderen er niet van beschuldigen dat ze uitkeringem krijgen nadat ze gewoon met pensioen zijn. Ik heb de WW enzo uitkeringen per bevolkingsgroep ook bekeken op CBS en die liggen inderdaad hoger bij bepaalde afkomsten. Echter ik zou voorstellen te stoppen met vingertje wijzen en een constructief beleid opzetten wat de oorzaken aanpakt ipv haat zaait. Het percentage wat wel gewoon werkt ligt namelijk veel hoger (boven 80%) maar zij worden ook slachtoffers van deze politiek

 5. Beste Vitor, kun je uitleggen wat je onintelligent vindt aan zijn uitspraak (uitspraken) ? Dat is anders namelijk een makkelijk standpunt om te plaatsen zonder verdere uitleg te geven. Daarnaast vind ik het een oversimplificatie en een aanname om te stellen dat Olaf een zogenoemd misplaatst gevoel van superioriteit beheerst. Zo duidelijk staat dit er niet en zal moeilijk te onderbouwen zijn met argumenten. Hij vertelt slechts zijn eigen visie en ervaringen, zonder erbij te vertellen of hij zich ook daadwerkelijk superieur voelt. Eerder mis je de kern van zijn verhaal wat gaat om liefde en je juist niet ‘superieur’ opstellen, maar je mengen in de beweging tegen racisme. Het gaat dan niet om een kwestie van of iemand iets “is” of “heeft”, maar eerder of jij “vindt” dat iemand zich op een bepaalde manier gedraagt of niet. Om te zeggen dat dit stuk bol staat van drogredenen, vind ik ook niet helemaal kloppen en “is” het nog altijd “beter dan jij” en “dacht ik zoals jij”.

 6. Haha je telt AOW mee om recht te praten dat veel meer allochtonen in de uitkering zitten? Moet ik nou echt uitleggen wat daar onintelligent aan is?

  De schrijver van dit artikel heeft duidelijk een misplaatst gevoel van superioriteit omdat hij beweert eerst ook zoals veel Nederlanders te hebben gedacht, maar nu ‘beter weet’.

  Als student Psychologie is het overduidelijk dat de autheur dit alleen doet om zichzelf interessant te maken en moreel verheven te zijn. Dit stuk staat bol van de drogredenaties en ‘ik weet het beter dan jou want eerst dacht ik zoals jou’.

 7. Chapeau! Super goed stuk. Ik hoop dat veel autochtone witte Nederlanders je stuk lezen. Het zal velen hun ogen openen. Dank voor het delen van je ervaring.

  • Ik hoop dat er voor witte Nederlanders ook een dubbele nationaliteit komt, kunnen ze net zoals jij van 2 walletjes eten en ergens anders naar toe gaan als het ze niet bevalt en moeten ze ook niet gaan klagen over welvaartsverschil.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in